لینک دانلود آموزش ها پس از سفارش در این قسمت قرار میگیرد .

برای فعالسازی آموزش ها ، دستورالعمل و فیلم زیر را دانلود و مطابق آنها عمل نمایید :

دستورالعمل فعالسازی

فیلم فعالسازی